دوشنبه, 01 مهر 1398

اساسنامه

 

اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران


فصل اول:
ماده 1 - نام: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان تامین اجتماعی استان تهران و نوع آن توزیعی است که در این اسااسنامه به« اختصارتعاونی » نامیده می شود.
ماده 2 -  اهداف تعاونی:
1-2- ترویج و تحکیم مشارکت,همکاری و تعاون عمومی.
2-2- تامین نیازهای مشترک اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.
3-2- تامین نیازمندیهای اعتباری و رفاهی اعضاء از جمله کمک هزینه درمانی و وام مسکن.
ماده 3 - موضوع فعالیت:
1-3- افتتاح انوع حساب سپرده های مختلف و پرداخت وام وتسهیلات اعتباری با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی منحصرا" برای اعضاء با رعایت قوانین مورد اشاره در مواد 14 و 17 دستورالعل اجرایی تاسیس , فعالیت و نظارت بر تعاونی های اعتبار , مصوب شورای محترم پول و اعتبار ( قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن ).
2-3- اخذ وام قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری مجاز.
3-3- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت ،اشخاص حقیقی و یا حقوقی
4-3- تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز.
5-3- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات و در چارچوب مقررات.
6-3- خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چاچوب مدیریت نقدینگی شرکت.
تبصره 1: در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی ,نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.
تبصره 2:  تعاونی می تواند با رعایت مفاد 8 این اساسنامه وام به اعضاء را به نحوی که در آیین نامه مصوب مجمع عمومی تعیین می گردد پرداخت نماید.
تبصره 3:  افتتاح حسلب سپرده قرض الحسنه جاری و حساب های مشابه (حساب هایی که وجه آن ها توسط اشخاص ثالث قابل دریافت باشد )ممنوع است .
ماده 4 - حوزه عملیات تعاونی استان تهران می باشد.(نام روستا, شهر , شهرستان و استان نوشته شود )
ماده 5 -  مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است .
ماده 6 - مرکز اصلی عملیات تعاونی تهران و نشانی آن: سه راه آذری – خیابان قزوین – نبش 8 متری بوتان – طبقه سوم است. هیات مدیره می تواند با اخذ مجوز کتبی از بانک مرکزی و وزارت تعاون اقدام به ایجاد شعبه نموده و یا عند الاقتضاء در مورد تغییر محل آن اقدام کند.
1-6- مکان استقرار و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری صرفا" در داخل فضای اداری سازمان ذیربط محدود می شود و حق استقرار و فعالیت در خارج از فضای اداری سازمان بدون کسب مجوز از بانک مرکزی را ندارد .
2-6- هر نوع فعالیت تبلیغاتی در خارج از مکان استقرار شرکت مطلقا ممنوع است .
3-6- هر نوع فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه های عمومی و وسایل ارتباط جمعی و ... مطلقا" ممنوع است.
ماده 7 - سرمایه اولیه تعاونی مبلغ 200/000/000 ریال است که به 50 سهم 4/000/000 ریالی منقسم گردیده است ,که مبلغ 200/000/000ریال آن قبل از تاسیس پرداخت و مابقی آن در تعهد اعضاء می باشد که می بایست ظرف مدت .......... پرداخت شود.
تبصره 2: در صورتیکه سرمایه اولیه تعاونی بیش از سرمایه مصوب بانک مرکزی باشد،اعضاء می توانند به ازاء مبلغ مازاد ، حداکثر دو سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده اند در تعهد خود نگه دارند مشروط به اینکه حداقل سرمایه موضوع تبصره 1 این ماده پرداخت شده باشد،که در این صورت اعضا مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادی تعیین می کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تادیه نمایند.
تبصره 3:  وزارت خانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ،بانک ها، شهرداری ها ،شورا های اسلامی کشوری ، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو می باشند.
ماده 8 -  تعداد سهام اعضاء برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب نمایند که بعضی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند.در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از ده درصد کل سهام تجاوز کند.
ماده 9 - سهام تعاونی  با نام و غیر قابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء یا متقاضیان عضویت واجد شرایط با موافقت هیات مدیره و با رعایت سقف موضوع ماده 8 مجاز می باشند.
ماده 10- تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه ، حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.
تبصره 1:  ورقه سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی هر سهم ، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضای مدیر عامل و یک نفر ازاعضای هیات مدیره که دارای امضای مجاز است برسد،مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید به سهامداران گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است ،تحویل نماید.
تبصره 2 : نام  ونشانی و تعداد سهم هر یک ازسهامداران و موارد نقل و انتقال آن می بایست در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد.


فصل دوم : مقررات مربوط به عضویت
ماده 11 -  عضویت در تعاونی منحصرا" برای اشخاص حقیقی امکان پذیر است.
الف : شرایط عمومی
1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
3-    عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه.
4-    درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل یک سهم از تعاونی.
ب- شرایط اختصاصی: کارکنان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی استان تهران
( برای مشاغل کارمندی و کارگری شامل کلیه کارکنان و کارگران رسمی،پیمانی ، قراردادی شاغل و بازنشسته در تشکیلات سازمان و برای مشاغل صنفی، شامل افراد دارای پروانه کسب مستقر در محل مطابق با قانون نظام صنفی کشور)
تبصره : احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیات مدیره است ،ضمن اینکه هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضو حائز شرایط نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت امکانات وظرفیت تعاونی. هیات مدیره مکلف است در مواردی که متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشند ،درخواست عضویت آنها را رد کند.
ماده 12- مسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره: مسئولیت دستگاه های عمومی تامین کننده سرمایه تعاونی ( موضوع ماده 17 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر اینکه در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده بشد .
ماده 13 -  کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده اند ، عمل کنند.
ماده 14-  تعاونی می تواند توسط هیات مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نمایند و در صورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطارنامه ، از کل مطالبات وی از تعاونی و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.
ماده 15 - خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره : در صورتی که خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.
ماده 16 - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود :
1-    از دست دادن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذیربط.
2-    عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیات مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.
3-    ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با آن رقابت ناسالم نماید.
تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیات مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 17 - در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وی بر اساس قیمت روز محاسبه و پس از منظور نمودن سایر مطالبات وی به دیون تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی ، به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.
تبصره: در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی و مصالحه ممکن نباشد،چنانچه عین قابل واگذاری بوده و به تشخیص هیات مدیره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از اموال تسلیم ورثه می شود.
ماده 18 -  در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده 11 این اساسنامه باشند ، عضو شناخته می شوند و در صورت تعداد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعداد سهم خود را به تعاونی بپردازند اما اگر کتبا" اعلام نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند عضویت لغو می گردد.
تبصره : اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث و به تشخیص هیات مدیره عضو تعاونی شناخته می شود.


فصل سوم: ارکان تعاونی
ماده 19 - ارکان تعاونی عبارتست از:
1-    مجمع عمومی
2-    هیات مدیره
3-    بازرس یا بازرسان
1-    مجمع عمومی
ماده 20 -  مجامع عمومی شرکت به دو صورت تشکیل خواهد شد:
مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده.
چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی
 ( موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی ) خواهد بود.
2-    هیات مدیره
ماده 21 -  هیات مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضا برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند .حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی به ترتیب علی البدل شناخته می شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضای اصلی و علی البدل حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
تبصره 1:  افرادی که در هر یک از نوبت های متوالی بعدی موفق به کسب دو سوم آرای کل اعضای تعاونی شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.
تبصره 2:  هیات مدیره در اولین جلسه ازمیان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره یک نفر را به عنوان نائب رئیس ویک نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
تبصره 3:  در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیات مدیره شرکت می نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطلاق می شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت ،بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یک سال در جلسات هیات مدیره حاضر نشود.
تبصره 4:  در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجمع عمومی و عادی بنا به دعوت هیات مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون برای انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل خواهد شد.
تبصره 5:  در مواردی که هیات مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیات مدیره، به وزارت تعاون اختیار داده می شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی، برای جانشینی اشخاصی که به هر دلیل در جلسات هیات مدیره شرکت نمی کنند از میان اعضای تعاونی تعداد لازم موقتا حداکثر برای مدت پنج ماه انتصاب شوند.
تبصره 6:  هرگونه تغییر در ترکیب اعضا هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مستلزم اخذ تاییدیه قبلی وزارت تعاون است.
ماده 22 -  پس از انقضای مدت ماموریت هیات مدیره در صورتی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیات مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیات مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امو تعاونی را بر عهده خواهد داشت.
ماده 23 - هیات مدیره مکلف است جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خوهد رسید .
ماده 24 - جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار بنا به دعوت رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یا مدیر عامل یا اکثریت هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیات مدیره تشکیل و رسمـیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است .تصمیمات هیات مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیات مدیره ثبت می گردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد.
تبصره: جلسه فوق العاده هیات مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل می گردد.
ماده 25 - هیات مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده، در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات ( قانون پولی و بانکی کشور – مصوب 1351 – دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار و قوانین و مقررات بخش تعاونی) و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده دار وظایف ذیل است:
•    1- دعوت مجمع عمومی ( عادی – فوق العاده)
•    2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.
•    3- نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد حدود وظایف و اختیارات و میزات حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی.
•    4- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دریافت استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره.
•    5- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات  و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
•    6- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
•    7- پیشنهاد آیین نامه حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آن که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب مجمع عمومی عادی.
•    8- تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.
•    9- تعیین نماینده ای بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی که تعاونی در آنها مشرکت دارد.
•    10- تعیین و معرفی امضای مجاز ( یک یا دونفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل)
•    11- تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،نرخ سود تسهیلات و کارمزد در چارچوب مصوبات قانوی
•    12- نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.
•    13- انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیما و یا به اعتبار تصدی اداره امور تعاونی هیات مدیره گذارده شده است.
ماده 26 -  هیات مدیره نماینده قانونی تعاونی است و می تواند مستقیما و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها اعمال کند مسئولیت هیات مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل است در مقابل موکل.
ماده 27 - معاملات تعاونی با هر یک از اعضا هیات مدیره ، مدیرعامل،بازرس/بازرسان تابع آیین نامه ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی تعاونی می رسد.
ماده 28 - هیات مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارند از اختیارات هیات ، منفردا" استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیاررات خود را با اکثریت آراء سه چهارم آرا به مدیر عامل تفویض کند.
ماده 29 - تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیات  مدیره سابق به هیات  مدیره بعدی باید بلافاصله بعد از تاریخ قبولی سمت هیات مدیره و تایید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب ها و موجودی های تعاونی به هیات مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکت ها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.
تبصره : شروع تصدی مشروط به این است که در صورت  عدم فوت یا قبول استعفاء یا برکناری هیات مدیره قبلی ، مدت ماموریت آنها خاتمه یافته باشد.بعد از قانونی شدن شروع تصدی ، تا زمانی که ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده نشده هیات مدیره جدید می تواند اختیارات محدودی را به هیات مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیات مدیره جدید باشد.
ماده 30 - مراتب نقل و انتقال باید در صورت مجلس منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیات مدیره سابق و اعضای هیات مدیره جدید و بازرس /بازرسان شرکت برسد.صورت مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود .
تبصره : در صورتی که اعضای هیات مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تعقیب قرار می گیرند.
ماده 31 - استعفای هر یک از اعضای هیات مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت  نسبت به وظایفی که به وی محول شده است را نخواهد کرد.
ماده 32 - هیچ یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس / بازرسان / یا مدیر عامل تعاونی نمی توانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیات مدیره شرکت تعاونی دیگر را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کنند
ماده 33 - نخستین هیات مدیره تعاونی موظف است ظرف یک ماه ار تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت در مراجع ذی صلاحیت اقدام کند.
ماده 34 -  داوطلبان عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند:
1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-    ایمان و تعهد عملی به اسلام
3-    دارا بودن حداقل 3 سال سابقه فعالیت مرتبط و یا تحصیلات دانشگاهی براساس اکثریت اعضای هیات مدیره
4-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر
5-    عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم ضد امنیت و جعل اسناد
6-    عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.
3-    بازرسی
ماده 35 -  مجمع عمومی عادی 1 نفر از اشخاص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/ بازرسان انتخاب می کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است و 1 بازرس علی البدل
تبصره 1 : در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس/ هریک از بازرسان اصلی، هیات مدیره مکلف است طرف ده روز بازرس/بازرسان علی البدل را به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره 2 : حق الزحمه و پاداش بازرس/بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
تبصره3 :  تا زمانی که بازرس/بازرسان جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده اند بازرس/ بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارند.
ماده 36 -  وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:
1-    نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه وقوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه
2-    رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد و صورت های مالی شخصا، و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود.
3-    رسیدگی به شکایات اعضا و ارایه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
4-    تذکر مبتنی تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیات مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
5-    نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش های حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط.
تبصره1: بازرس یا بازرسان موظفند گزارش جامعی راجع به وضع تعاونی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس باید 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد. در صورتی که تعاونی بازرسان متعدد داشته باشدهریک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.
تبصره 2: بازرس/بازرسان حق دخالت در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می تواند/ می توانند بدون حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند/کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارد/دارند.
ماده 37 -  در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیات مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیب اثر نمی دهد مکلف است و از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.
ماده 38 - بازرس یا بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئولند.


 فصل چهارم: مقررات مالی
ماده 39 -  ابتدای سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بو، به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل آن تا پایان اسفند ماه است.

ماده 40 -  هیات مدیره موظف است نسخه ای از گزارش ها، صورت های مالی تا پایان دوره مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود وزیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی بازرس/بازرسان قرار دهد و نسخه ای از آنها را نیز به وزارت تعاون و اعضا ارسال دارد.
ماده 41 -  هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور تعاونی گزارش و یا شکایت خود را به بازرس یا بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بود به شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیات مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت مزبور به طور کتبی و رسمی ابلاغ می شود خواهد بود. مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرس یا حسابرسان رسمی همکاری بنماید و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.
ماده 42 -  در تهیه و تنظیم اسناد حسابدرای و دفاتر قانونی و صورت های مالی، رعایت اصول، موازین، استانداردها و روش های متداول حسابداری کشور و سایر قوانین و مقررات جاری الزامی است.
ماده 43 -  هدایا و کمک های بلاعوض در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد، جه نقد و چه غیر نقد در یکی از حساب های دائمی ترازنامه منعکس شده و قابل تقسیم بین اعضا نمی باشد.
ماده 44 -  افتتاح هر نوع حساب نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز پس ازتصویب هیات مدیره با امضا های مجاز معرفی شده از طرف هیات مدیره امکان پذیر خواهد بود.
ماده 45 - سود خالص تعاونی در هر  سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود.
1-    از حداقل پنج درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی، به عنوان ذخیره قانونی منظور شود.
2-    حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.  
3-    چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد.
4-    چهار درصد از سود خالص جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می شود.
5-    پس از وضع وجوه باقی مانده سود خالص به تناسب سهام هریک از اعضا تقسیم می گردد:
تبصره 1: ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال آخر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.
تبصره 2: تعاونی می تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقی مانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.
تبصره 3: هیات مدیره می تواند از محل اندوخته های احتیاطی با تصویب مجمع عمومی هادی مبلغی را برای انجام امور خیریه و عام المنفعه تخصیص دهد.
تبصره 4: نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های مدت دار، بر اساس دستورالعمل اجرایی مورد عمل سیستم بانکی کشور صورت می پذیرد.
ماده 46 -  مانده وام و تسهیلات اعطایی شرکت در هر زمان نباید از 12 برابر مانده حساب سرمایه، ذخایر قانونی و اندخته های احتیاطی تجاوز نماید.


فصل پنجم : مقررات عمومی
ماده 47 -  هر یک از دستگاه ها، شرکت ها و موسسات موضوع ماده 17 قانون بخش تعاونی که بدون عضویت، در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده باشند می توانند نماینده ای برای نظارت در تعاونی و حضور در جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.
ماده 48 -  انحلال، ادغام با تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده 49 -  در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده هر نوع تغییری را در مفاد اسانامه تصویب کند تنها با اخذ موافقت قبلی بانک مرکزی و در صورت تایید وزارت تعاون ( از جهت انطباق با قوانین بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.
ماده 50 -  شرکت موظف است همواره حداقل 10 درصد مانده حساب های سپرده اعضا نزد خود را به صورت نقد، اوراق مشارکت دولتی ، اوراق مشارکت بانک مرکزی، اوراق مشارکت تضمین شده توسط بانک ها و سپرده های عندالمطالبه نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نگهداری نماید.
ماده 51 -  حداکثر مجموع مانده تسهیلات اعطایی به هر عضو بر اساس سیاست های متخذه مجمع عمومی و توسط هیات مدیره شرکت تعیین خواهد شد. در هر حال این میزان از پنج درصد مجموع سرمایه، ذخایر قانونی و اندوخته های احتیاطی شرکت تجاوز نخواهد کرد.
ماده 52 -  شرکت موظف است آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین میکند ارسال نماید.
ماده 53 -  بانک مرکزی در هر زمان تشخیص دهد می تواند بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت شرکت اعزام نماید. مدیران شرکت کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام این گونه رسیدگی ها ارائه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف بانک مرکزیی فراهم می نمایند.
ماده 54 -  توقف فعالیت و یا انحلال اختیاری شرکت موکول به طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت انواع سپرده های موضوع بند (1-3 ماده )(3) این اساسنامه و اعلام قبلی و مکتوب به وزارت تعاون و بانک مرکزی و کسب موافقت آنها انجام می شود.
ماده 55 -  در موارد ورشکستگی، تصفیه و انحلال می بایست مطابق قوانین و مقررات جاری، مقررات فصل سوم قانون پولی و بانکی  ، قانون و مقررات بخش تعاون و دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار بانک مرکزی عمل شود.
تبصره : ترتیبات انحلال و ورشکستگی شرکت در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط به نحوی انجام می شود که پرداخت سپرده ها و استرداد کلیه اموال و منابع عمومی دولت و بانکها در الویت قرار گیرد.
ماده 56 - در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدا منشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط آن ، اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری (به صورت کدخدا منشی) ارجاع می شود.
درصورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعــــاونیهای که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد اتــــاق تعاون مرجـــع داوری (به صورت کدخدامنشی) خواهد بود.
ماده 57 -  تعاونی صرفا" در قالب وظائف مرتبط با تعاونهای اعتبار در چارچوب قوانین بخش تعاونی و مفاد دستور العمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتهای تعانی اعتبار (مصوب شورای پول و اعتبار) فعالیت می نماید و در مواردیکه در این اساسنامه پیش بینی و یا عنوان نشده است موظف به رعایت مفاد قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، قوانین بخش مرکزی و سایر قوانین مرتبط با تعاونیهای اعتبار موضوعه در آینده خواهد بود.
این اساسنامه در 57 ماده و 33 تبصره در مجمع عمومی عادی مورخ 6/8/88 به تصویب رسید/.