دوشنبه, 18 آذر 1398

شرایط درخواست تسهیلات

 شرایط پرداخت تسهیلات در تعاونی اعتبار کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و البرز 

1-     متقاضی، سهامدار شرکت باشد.

2-     چهار ماه از تاریخ عضویت متقاضی در تعاونی گذشته باشد.

3-     متقاضی برای دریافت وام سپرده گزاری نماید.

4-     از اولین سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات حداقل 120 روز سپری شود.

1-4- فرم درخواست وام تکمیل و به دفتر تعاونی ارائه گردد.

5-     کسب 600 امتیاز برای دریافت سقف تسهیلات (50 میلیون ریال)

1-5- چنانچه امتیاز کامل نباشد، پرداخت تسهیلات متناسب با امتیاز ماخوذه صورت می پذیرد.

مثال 1: پرداخت یک جا

ردیف

مبلغ پرداختی

زمان پرداخت

زمان محاسبه

مدت ماندگاری

امتیاز

1

50/000/000

1394/09/01

1395/01/02

120

600

جمع کل

 

 

 

 

600

زمان سپری شدن 4 ماه(120 روز) از اولین پرداختی

 مثال 2: پرداخت در چند مرحله

ردیف

مبلغ پرداختی

زمان پرداخت

زمان محاسبه

مدت ماندگاری

امتیاز

1

20/000/000

1394/09/01

1395/01/02

120

240

 

20/000/000

1394/10/01

1395/01/02

90

180

 

25/000/000

1394/11/01

1395/01/02

60

150

 

5/000/000

1394/11/01

1395/01/02

60

30

000

 

 

 

 

0

جمع کل

70/000/000

 

 

 

600

 زمان سپری شدن 4 ماه (120 روز) از اولین پرداختی                         1395/01/02

 مثال 3: پرداخت درچند مرحله – ماندگاری بیش از 4 ماه

ردیف

مبلغ پرداختی

زمان پرداخت

زمان محاسبه

مدت ماندگاری

امتیاز

1

20/000/000

1394/09/01

1395/01/26

144

288

 

20/000/000

1394/10/01

1395/01/26

144

288

 

10/000/000

1394/11/01

1395/01/26

84

84

000

 

 

 

 

0

جمع کل

50/000/000

 

 

 

600

 زمان سپری شدن بیش از 4 ماه (144 روز) از اولین پرداختی                     1395/1/26

 مثال 4 : پرداخت در چند مرحله

ردیف

مبلغ پرداختی

زمان پرداخت

زمان محاسبه

مدت ماندگاری

امتیاز

1

20/000/000

1394/09/01

1395/01/02

120

240

2

20/000/000

1394/10/01

1395/01/02

90

180

3

5/000/000

1394/11/01

1395/01/02

60

30

000

 

 

 

 

0

جمع کل

45/000/000

 

 

 

450

 زمان سپری شدن 4 ماه (120 روز) از اولین پرداختی                        1395/01/02

 37500000  = 50/000/000* 450/600  = وام متعلقه

توضیحات:

1-     بازپرداخت تسهیلات اعطایی در 20 قسط می باشد.

2-     نرخ کارمزد وام پرداختی7 درصد می­باشد.

3-     در زمان بازپرداخت تسهیلات مبلغ سپرده نیز همزمان با وام متعلقه مسترد خواهد شد.

4-      در صورتیکه متقاضی در موعد مقرر (120 روز پس از سپرده گذاری درخواست وام نموده و امتیاز کامل را کسب ننموده باشد، متناسب با امتیاز ماخوذه وام پرداخت می شود.