پنج شنبه, 14 اسفند 1399

اساسنامه

                                                                                                                                                                                                   

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار


فصل اول:

ماده 1:  نام
نام شرکت تعاوني اعتبار کارکنان تأمین اجتماعی سراسر کشور و نوع آن توزيعي است که در اين اساسنامه به اختصار «تعاوني» ناميده مي‌شود.

 

ماده 2: اهداف تعاوني:

2-1- ترويج و تحکيم مشارکت، همکاري و تعاون عمومي.

2-2- تامين نيازهاي مشترک اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعي.

2-3- تامين نيازمندي‌هاي اعتباري و رفاهي اعضاء از جمله کمک هزينه درماني و وام مسکن.

 

ماده 3: موضوع فعاليت:

3-1- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ریالی و پرداخت وام قرض الحسنه ریالی با دریافت کارمزد منحصراً برای اعضا ، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مقررات مرتبط با آن ، دستورالعمل اجرایی تأسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب شورای محترم پول و اعتبار ، بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی :

3-2- اخذ وام قرض‌الحسنه و تسهيلات اعتباري از بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز.

3-3- اخذ کمک و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت، اشخاص حقيقي و يا حقوقي.

3-4- دریافت وجوه اداره شده از اشخاص جهت اعطای وام به اعضاء و نیز سرمایه گذاری در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی تأسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب شورای پول و اعتبار.

3-5- توديع وجوه به حساب سپرده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز.

3-6- خريد سهام اتحاديه تعاوني اعتبار مربوط و خريد اوراق مشارکت، صکوک، اوراق خزانه اسلامی و سایر اوراق مشابه تضمین شده توسط دولت ، بانک مرکزی و بانک ها در چارچوب مدیریت نقدینگی تعاونی.

تبصره 1: در صورتي که براي انجام هر يک از فعاليت‌هاي موضوع تعاوني، نياز به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني باشد تعاوني مکلف به اخذ آن است.

تبصره 2: تعاوني مي‌تواند با رعايت مفاد ماده 8 اين اساسنامه وام به اعضاء را به نحوي که در آيين‌نامه مصوب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد پرداخت نمايد.

تبصره 3: افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري و حساب‌هاي مشابه (حساب‌هايي که وجه آن‌ها توسط اشخاص ثالث قابل دريافت باشد) و حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزد تعاونی و همچنین اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه ای به اعضاء ممنوع است.
تبصره 4: تعاونی مجاز به انجام هیج نوع فعالیت برای غیر اعضای خود نمی باشد.

 

ماده  4: حوزه عملیاتی:
حوزه عمليات تعاوني ، سراسر کشور به استثناء استانهای خراسان رضوی و کهگیلویه و بویر احمد مي‌باشد. فعالیت تعاونی صرفاً در حوزه عملیاتی مندرج در این ماده ، مجاز می باشد.

 

ماده 5: مدت تعاوني از تاريخ ثبت نامحدود است.

ماده 6: مرکز اصلي عمليات تعاوني(اقامتگاه قانونی) تهران و نشاني  آن : خیابان قزوین – نرسیده آیت اله سعیدی – نبش 8 متری بوتان – مجتمع اداری درمانی بعثت – ورودی درمانگاه – طبقه دوم (کد پستی 1381935416 ) است.
 هيات مديره مي‌تواند با اخذ مجوز کتبي از بانک مرکزي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به ايجاد شعبه نموده و يا عندالاقتضا در مورد تغيير محل آن اقدام کند.

6-1- مکان استقرار و فعاليت شرکت تعاوني اعتبار کارمندي و يا کارگري صرفاً در داخل فضاي اداري سازمان ذيربط محدود مي‌شود و حق استقرار و فعاليت در خارج از فضاي اداري سازمان بدون کسب مجوز از بانک مرکزي را ندارد.

6-2- نصب تابلو و هر نوع فعاليت تبليغاتي از طریق رسانه های عمومی و وسایل ارتباط جمعی و... مطلقاً ممنوع است.

 

ماده 7: سرمايه اوليه تعاوني مبلغ 000/000/200 ريال است که به تعداد 50 سهم 000/000/4 ريالي منقسم گرديده است؛ که مبلغ 000/000/200 ريال آن قبل از تاسيس پرداخت گردیده است.

تبصره 1: چنانچه سرمايه اوليه تعاوني معادل حداقل سرمايه تعيين شده توسط بانک مرکزي باشد در اين صورت مي‌بايست هنگام تاسيس تعاوني، تماماً پرداخت شود.

تبصره 2: در صورتيکه سرمايه اوليه تعاوني بيش از سرمايه مصوب بانک مرکزي باشد، اعضاء مي‌توانند به ازاء مبلغ مازاد، حداکثر دو سوم مبلغ اسمي سهامي را که خريداري نموده‌اند در تعهد خود نگه دارند مشروط به اينکه حداقل سرمايه موضوع تبصره 1 اين ماده پرداخت شده باشد، که در اين صورت اعضا مکلفند ظرف مدتي که مجمع عمومي عادي تعيين مي‌کند و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را تاديه نمايند.

تبصره 3: دستگاه متبوع (وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و یا ادارات تابعه وزراتخانه در استانها و یا شهرستانها / سازمانها، نهادها، شرکت ها و مؤسسات دولتی / نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی / شرکت های غیر دولتی سهام عام و همچنین شرکت های سهامی خاص دارای حداقل 100 نفر کارمند /کارگر که از تاریخ تأسیس و فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص مذکور حداقل پنج سال سپری شده باشد) میتواند بدون آنکه عضو باشد تا حداکثر 49 درصد از سرمایه شرکت تعاونی اعتبار کارمندی / کارگری را به منظور تأمین یا افزایش سرمایه از طریق کمک بلاعوض تأمین نماید.

 

ماده 8: تعداد سهام اعضاء برابر است مگر اينكه مجمع عمومي عادي تصويب نمايد كه بعضي از اعضا سهم بيشتري خریداری نمايند. در هر حال داشتن حداقل یک سهم برای هریک از اعضای تعاونی الزامی است و حداکثر سهم خریداری هر عضو 30 درصد می باشد که این حداکثر طبق آیین نامه 6 و  20 قانون بخش تعاون خواهد بود.

 

ماده 9: سهام تعاوني با نام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن‌ به اعضا يا متقاضيان عضويت واجد شرايط جديد با موافقت هيأت مديره و با رعايت سقف، موضوع ماده 8 مجاز مي‌باشد.

 

ماده 10: تعاوني ظرف مدت يک سال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه، حسب مورد به هر يک از سهامداران به ميزان سهامي که خريداري کرده‌اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.

تبصره 1: ورقه سهام بايد متحدالشکل، چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي هر سهم، تعداد سهامي که هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يک نفر از اعضاي هيات مديره که داراي امضاي مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاوني بايد به سهامداران گواهينامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است، تحويل نمايد.

تبصره 2: نام و نشاني و تعداد سهم هر يک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن مي‌بايست در دفتر سهام تعاوني به ثبت برسد.

 

فصل دوم: مقررات مربوط به عضويت

ماده 11: عضويت در تعاوني منحصراً براي اشخاص حقيقي امکان‌پذير است.

الف: شرايط عمومي

1-   تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2-   عدم ممنوعيت قانوني و حجر.

3-   عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.

4-   درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل (یک) 1  سهم از سهام تعاوني.

ب- شرايط اختصاصي: افراد متقاضی از کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور می باشند.

(براي مشاغل کارمندي و کارگري شامل کليه کارکنان و کارگران رسمي، پيماني، قراردادي شاغل و بازنشسته در تشکيلات سازمان و براي مشاغل صنفي، شامل افراد صنفي داراي پروانه کسب مستقر در محل مطابق با قانون نظام صنفي کشور)

تبصره: احراز شرايط عضويت هر متقاضي به عهده هيات مديره است، ضمن اينکه هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضو حائز شرايط نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفايت امکانات و ظرفيت تعاوني. هيأت مديره مکلف است در مواردي که متقاضيان فاقد هر يک از شرايط مذکور باشند، درخواست عضويت آنها را رد کند.

 

ماده 12: مسئوليت مالي اعضا در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.

ماده 13: کليه اعضا مکلفند به وظايف و مسئوليت‌هايي که در حدود قوانين و مقررات تعهد کرده‌اند، عمل کنند.

ماده 14: تعاوني مي‌تواند توسط هيات مديره طلب خود را از عضو با اخطار کتبي مطالبه نمايد و در صورت وصول نشدن و سپري شدن 30 روز از تاريخ اخطارنامه، از کل مطالبات وي از تعاوني و در صورت عدم تکافو از بهاي سهام وي برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور کفايت نکند تعاوني براي وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

 

ماده 15: خروج عضو از تعاوني، اختياري است و نمي‌توان آن را منع کرد.

تبصره: در صورتي که خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.

 

ماده 16: در موارد زير عضو از تعاوني اخراج مي‌شود:

1-       از دست دادن هر يک از شرايط عمومي و اختصاصي عضويت مقرر در اين اساسنامه به استناد گزارش مکتوب مراجع ذي‌ربط.

2-       عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار کتبي توسط هيات مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم.

3-    ارتکاب اعمالي که موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يک سال آن را جبران نمايد يا انجام اعمالي که به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد کند و يا با آن رقابت ناسالم نمايد.

تبصره: تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.

 

ماده 17: در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، ارزش سهام وي بر اساس قيمت روز محاسبه و پس از منظور نمودن ساير مطالبات وي به ديون تعاوني تبديل مي‌شود و پس از کسر بدهي وي به تعاوني، به او يا ورثه‌اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.

تبصره: در صورتي که ورثه تقاضا نمايد که سهم عضو متوفي از عين اموال تعاوني پرداخت شود و تراضي و مصالحه ممکن نباشد، چنانچه عين قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيأت مديره موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه مي‌شود.

 

ماده 18: در صورت فوت عضو، ورثه‌ وي که واجد شرايط عضويت با رعايت تبصره ماده 11 اين اساسنامه باشند، عضو شناخته مي‌شوند و در صورت تعدد بايستي ما به التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد سهم خود را به تعاوني بپردازند اما اگر کتباً اعلام نمايند که مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچکدام واجد شرايط نباشند عضويت لغو مي‌گردد.

تبصره: اگر تعدد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني با توافق ساير وراث و به تشخيص هيأت مديره، عضو تعاوني شناخته مي‌شوند.


فصل سوم: ارکان تعاوني

ماده 19: ارکان تعاوني عبارتست از:

1-   مجمع عمومي

2-   هيات مديره

3-   بازرس يا بازرسان

1- مجمع عمومي

ماده 20:  مجامع عمومي شرکت به دو صورت تشکيل خواهد شد:  مجمع عمومي عادي، مجمع عمومي فوق‌العاده.

چگونگي تشكيل مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه مطابق آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي (موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاوني) خواهد بود.

تبصره : دعوت مجمع عمومی از طریق اطلاع رسانی به اعضاء و دعوت از سهامداران و نمایندگان منتخب آنان جهت حضور در مجامع از طریق آگهی در دفتر  شرکت – سایت رسمی شرکت www.tekta.ir  و اطلاع رسانی و ارسال اطلاعیه مذکور به ستاد مرکزی تأمین اجتماعی و ادارات کل تأمین اجتماعی سراسر کشور خواهد بود.

 

2- هيأت مديره

ماده 21: اداره امور تعاوني بر عهده هيأت مديره مرکب از هفت 7  عضو اصلي و چهار 4 عضو علي‌البدل مي‌باشد که از ميان اعضا براي مدت سه سال با راي مخفي و اکثریت نسبی انتخاب مي‌شوند. انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل در يك نوبت به عمل مي آيد و دارندگان اكثريت نسبي آراء بعد از اعضاء اصلي به ترتيب اعضاي علي البدل محسوب مي شوند. انتخاب بيش از دو دوره متوالي با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در مجمع عمومي بلامانع است .

تبصره1: هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره يک نفر را به عنوان نائب رئيس و يک/ دو  نفر را به عنوان منشي انتخاب مي‌کند

تبصره 2:. در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مکرر هر يک از اعضاي اصلي هيأت مديره يکي از اعضاي علي البدل به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت مقرر جانشين وي در جلسات هيأت مديره شرکت می نماید. غيبت غيرموجه مکرر به مواردي اطلاق مي‌شود که عضو هیأت مدیره، عليرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غيرمتوالي طي يک سال در جلسات هيأت مديره حاضر نشود.

تبصره 3: در صورت استعفاي دسته جمعي هیأت مدیره و قبولي آن توسط مجمع عمومي فوق‌العاده تعاونی، مجمع عمومي عادي بنا به دعوت هيأت مديره مستعفي و يا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (که از این پس در این اساسنامه وزارت تعاون نامیده می شود) و یا عزل اعضا هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون براي انتخاب هيأت مديره جديد تشکيل می شود.

تبصره 4: در مواردي که هيأت مديره از اکثريت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تکميل اعضاي هيأت مديره، به وزارت تعاون اختيار داده مي‌شود که به منظور اداره امور جاري تعاوني، براي جانشيني اشخاصي که به هر دليل در جلسات هيأت مديره شرکت نمي‌کنند از ميان اعضاي تعاوني تعداد لازم موقتاً حداکثر براي مدت پنج ماه انتصاب شوند.

تبصره 5: هرگونه تغيير در ترکيب اعضا هيأت مديره و مديرعامل شرکت مستلزم اخذ تاييديه قبلي از وزارت تعاون است.

تبصره 6: اعضاي هيأت مديره مي توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند .در صورتي كه عضو هیأت مديره از محل ديگري حقوق ميگيرد در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش در يافت مي كند. حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعمل مورد تائيد مجمع عمومي تعاوني است.

ماده22: پس از انقضاي مدت ماموريت هيأت مديره در صورتي که هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيأت مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيات مديره جديد کماکان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني را بر عهده خواهد داشت.

ماده 23: هيأت مديره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره  فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني و يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل تعاوني انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و ميزان حقوق و مزایای وي بر عهده هيأت مديره مي باشد و انتخاب مجدد مدير عامل بلامانع است .

ماده 24: جلسات هيأت مديره حداقل هر دو هفته يکبار بنا به دعوت رئيس يا نايب رئيس هيأت مديره و يا مديرعامل يا اکثريت هيأت مديره با حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيأت مديره تشکيل و رسميت مي‌يابد و براي اتخاذ تصميم راي اکثريت اعضا حاضر در جلسه ضروري است. تصميمات هيأت مديره در دفتري به نام دفتر صورت جلسات هيات مديره ثبت مي‌گردد و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه مي‌رسد.

تبصره: جلسه فوق‌العاده هيأت مديره با دعوت کتبي رئيس يا نائب رئيس هيأت مديره يا مديرعامل در صورت عدم دعوت کتبي آنان با دعوت کتبي اکثريت اعضاي هيأت مديره تشکيل مي‌گردد.

ماده 25: هيأت مديره جز در مواردي که به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داده شده، در ساير موارد و براي تحقق اهداف، موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات ( قانون پولي و بانکي کشور- مصوب 1351- قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مربوط به آن ، دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي تعاوني اعتبار و قوانين و مقررات بخش تعاوني) و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صلاح تعاوني و اعضا داراي اختيارات لازم جهت اداره امور تعاوني بوده و منجمله عهده‌دار وظايف ذيل است:

1-  دعوت مجمع عمومي (عادي- فوق‌العاده).

2-  اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط.

3-  نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل.

4-  قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يکديگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت استعفاي هر يک از اعضاي هيأت مديره.

5-  تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارايه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

6-  تهيه وتنظيم دستورالعمل‌ های داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.

7-  پيشنهاد دستورالعمل حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آن که باید در چارچوب ضوابط وزارت تعاون باشد، جهت تصویب در مجمع عمومی عادی تعاونی.

8-  تعيين نماينده يا وکيل در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها با حق توکيل غير.

9-  تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني که تعاوني در آنها مشارکت دارد.

10-  تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يک يا دو نفر از اعضاي هيات مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.

11-  نظارت بر مخارج جاري تعاونی و رسيدگي به حساب‌ها و ارائه به بازرس/ بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه به مجمع عمومي.

12-    نظارت بر حسن اجرای قراردادهای پرداخت وام ریالی به اعضاء اعم از نحوه مصرف و بازگشت وام اعطائی

13-  انجام ساير وظايف و تکاليفي که به موجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصدي اداره امور تعاوني بر عهده هيأت مديره گذارده شده است.

 

ماده 26: هيأت مديره نماينده قانوني تعاوني است و مي‌تواند مستقيماً و يا با وکالت با حق توکيل اين نمايندگي را در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها اعمال کند مسئوليت هيأت مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وکيل است در مقابل موکل.

 

ماده 27: معاملات تعاوني با هريک از اعضا هيأت مديره، مديرعامل، بازرس/بازرسان تابع آيين‌نامه‌اي خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني مي‌رسد.

 

ماده 28: هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي‌دهد و هيچ يک از اعضاي هيات مديره حق ندارد از اختيارات هيأت مدیره ، منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت يا نمايندگي کتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد. هيات مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با اکثريت سه چهارم آرا به مديرعامل تفويض کند.

 

ماده 29: تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيأت مديره سابق به هيأت مديره بعدي بايد بلافاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيأت مديره و تاييد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گيرد و کليه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب‌ها و موجودي‌هاي تعاوني به هيأت مديره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شرکت‌ها ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.
تبصره: شروع تصدي مشروط به اين است که در صورت ”عدم فوت يا قبول استعفاء يا برکناري“ هيأت مديره قبلي، مدت ماموريت آنها خاتمه يافته باشد. بعد از قانوني شدن شروع تصدي، تا زماني که ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيأت مديره جديد مي‌تواند اختيارات محدودي را به هيأت مديره قبلي تفويض کند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيأت مديره جديد باشد.

 

ماده 30: مراتب نقل و انتقال بايد در صورت مجلس منعکس و به امضاي اکثريت اعضاي هيأت مديره سابق و اعضاي هيأت مديره جديد و بازرس / بازرسان تعاونی برسد. صورت‌مجلس مذکور بايد جزو اسناد شرکت نگهداري شود.

تبصره : در صورتي که اعضاي هيأت مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غير مجاز در اموال غير و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

 

ماده 31: استعفاي هريک از اعضاي هيأت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسبت به وظايفي که به وي محول شده است را نخواهد کرد.

 

ماده 32: هيچ يک از اعضاي هيأت مديره يا بازرس / بازرسان / يا مديرعامل تعاوني نمي‌توانند سمت بازرسي يا مديريت عامل و يا عضويت هيأت مديره شرکت تعاوني ديگر را با موضوع و فعاليت مشابه قبول کند. همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره تعاونی نمی توانند در بانک ها ، مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه ، عهده دار سمت عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل باشند.

ماده 33: نخستين هيأت مديره تعاوني موظف است ظرف يک ماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عادي براي ثبت در مراجع ذي‌صلاحيت اقدام کند.

 

ماده 34: داوطلبان اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند.

1-  ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت )

2-  نداشتن منع قانونی و محجور نبودن

3-  عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم علیه امنيت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.

4-  عدم سابقه محكوميت ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري ، خيانت در امانت، تدليس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير

5-  دارا بودن مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی یا بالاتر برای حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره تعاونی

6-  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی در یکی از رشته های بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، حسابداری و یا فناوری اطلاعات برای مدیر عامل تعاونی.

 

3- بازرسي

ماده 35: مجمع عمومي عادي یک 1 نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي را  براي مدت يک‌سال مالي به عنوان بازرس / بازرسان انتخاب مي‌کند، انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1: در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس / هريک از بازرسان اصلي، هیأت مديره مکلف است ظرف ده روز بازرس / بازرسان علي‌البدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت نمايد.

تبصره 2: حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد.

تبصره 3: تا زماني که بازرس / بازرسان جديد انتخاب و قبولي سمت نکرده‌اند بازرس / بازرسان قبلي کماکان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند.

 

ماده 36: وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است:

1-    نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه.

2-    رسيدگي به حسابها ، دفاتر ، اسناد و صورتهاي مالي از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشهای هیأت مدیره به مجمع عمومی،  شخصاً و يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود .

3-       رسيدگي به شکايات اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذي‌ربط.

4-       تذکر کتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هيات مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.

5-    نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارش‌هاي حسابرسي و گزارش نتيجه رسيدگي به مجمع عمومي تعاوني و مراجع ذي‌ربط.

تبصره1: بازرس يا بازرسان موظفند گزارش جامعي راجع به وضع تعاوني به مجمع عمومي عادي تسليم کنند. گزارش بازرس بايد لااقل 10 روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاوني آماده باشد. در صورتي که تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هريک مي‌توانند به تنهايي وظايف خود را انجام دهند. ليکن کليه بازرسان بايد گزارش واحدي تهيه کنند در صورت وجود اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذکر دليل در گزارش ذکر خواهد شد.

تبصره 2: بازرس / بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي مي‌تواند / مي‌توانند بدون حق راي در جلسات هيأت مديره شرکت کند / کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارد / دارند.

 

ماده 37: در صورتي که هريک از بازرسان تشخيص دهد که هيأت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتکب تخلفاتي گرديده است و به تذاکرات ترتيب اثر نمي‌دهد مکلف است از هيأت مديره تقاضاي برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده براي رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.

تبصره: اگرهیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید، بازرس می تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام نماید.

 

ماده 38: بازرس يا بازرسان نسبت به تخلفاتي که در انجام وظايف خود مرتکب مي‌شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئولند.

 

فصل چهارم: مقررات مالي

ماده 39: ابتداي سال مالي تعاوني اول فروردین ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه هر سال شمسی خواهد بود به استثناي سال اول تأسيس که از تاريخ تشکيل تا پايان اسفند ماه است.

 

ماده 40: هيأت مديره موظف است نسخه‌اي از گزارش‌ها، صورت‌هاي مالي تا پايان دوره از قبيل ترازنامه و حساب‌هاي عملکرد و سود و زيان، پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل از تاريخ تشکيل جلسه مجمع عمومي عادي سالانه براي رسيدگي بازرس / بازرسان تسليم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه يک‌بار تراز آزمايشي حساب‌هاي تعاوني را همراه با تجزيه تحليل فعاليت سه ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بازرس / بازرسان قرار دهد و نسخه‌اي از آنها را نيز به وزارت تعاون و اعضا ارسال دارد.

 

ماده 41: هريک از اعضا در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني گزارش و يا شکايت خود را به بازرس يا بازرسان اعلام نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن به شکايت با وزارت تعاون مکاتبه کند. هيأت مديره مکلف به اجراي نظر وزارت مزبور که به طور کتبي و رسمي ابلاغ مي‌شود خواهد بود. مديران تعاوني موظفند با کارشناسان وزارت تعاون و حسابرس يا حسابرسان رسمي همکاري بنمايند و کليه اسناد و مدارک مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند.

 

ماده 42: در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورت‌هاي مالي،‌ رعايت اصول، موازين، استانداردها و روش‌هاي متداول حسابداري کشور و ساير قوانين و مقررات جاري الزامي است.

 

ماده 43: هدايا و کمک‌هاي بلاعوض در صورتي که از طرف اعطا کننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد، چه نقد و چه غيرنقد در يکي از حساب‌هاي دائمي ترازنامه منعکس شده و قابل تقسيم بين اعضا نمي‌باشد.

 

ماده 44: افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها و سایر مؤسسات پولی و اعتباري دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تصويب هيأت مديره با امضاهاي مجاز معرفي شده از طرف هيأت مديره امكان پذير خواهد بود.

 

ماده 45:‌ سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم مي‌شود:

1-       از حداقل پنج درصد به بالا با تصويب مجمع عمومي عادي، به عنوان ذخيره قانوني منظور مي‌شود.

2-    حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوطه منظور مي‌گردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.

3-     درصدی از سود، جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مديران و بازرسان به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي‌شود.

4-       پس از وضع وجوه باقي‌مانده سود خالص به تناسب سهام هريک از اعضا تقسيم مي‌گردد.

تبصره 1: ذخيره قانوني تا زماني که مبلغ کل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذکور به ميزان يک چهارم معدل سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.

تبصره 2: تعاوني مي‌تواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداکثر يک دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به کار برد، استفاده مجدد از باقي‌مانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.

تبصره 3: هيأت مديره مي‌تواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام‌المنفعه تخصيص دهد.

 

ماده 46: تعاونی در تودیع سپرده قانونی مطابق ظوابط اعلامی بانک مرکزی، اقدام می نماید.

ماده 47: هرگاه زیان انباشته تعاونی زا 50 درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، تعاونی مکلف است بلافاصله نسبت به یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
- افزایش سرمایه حداقل به میزان زیان های وارده
- کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود، مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت تعاونی نباشد
- انحلال تعاونی.

 

فصل پنجم: مقررات عمومي

ماده 48: تعاونی صرفاً مجاز به انجام فعالیت های مصرح در این اساسنامه و دستورالعمل های شرکت های تعاونی اعتبار مصوب شورای پول و اعتبار می باشد و انجام سایر امور از جمله فعالیت های ارزی، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه، ظهرنویسی اسناد و انتشار گواهی سپرده عام و خاص توسط تعاونی ممنوع می باشد

 

ماده 49: دستگاه متبوع می تواند در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان ناظر حضور داشته باشد.

 

ماده 50: هرگونه تغییرات ثبتی تعاونی در صورت تأیید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قوانین بخش تعاونی)، منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از آن بانک می باشد.

 

ماده 51: سرمایه گذاری های تعاونی صرفاً به خرید اوراق مشارکت، صکوک، اوراق خزانه داری و سایر اوراق مشابه تضمین شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک ها و یا سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی و یا خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط محدود می گردد.در هر صورت مجموع سرمایه گذاری های موضوع این ماده نباید از 20 درصد منابع در اختیار تعاونی تجاوز نماید.
تبصره: تعاونی همواره حداقل 50 درصد از سقف مجاز سرمایه گذاری های این ماده (20 درصد منابع در اختیار) را به صورت اوراق مشارکت تضمین شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک ها و یا سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی دارای اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی  نگهداری می نماید.

 

ماده 52: مانده وام اعطایی تعاونی در هر زمان نباید از 12 برابر مجموع مانده حقوق صاحبان سهام تجاوز نماید.

ماده 53: حداکثر مجموع مانده وام اعطایی به هر عضو توسط هیأت مدیره تعاونی تعیین خواهد شد. در هر حال این میزان نباید از پنج درصد مجموع حقوق صاحبان سهام تعاونی تجاوز کند.


ماده 54: دریافت کارمزد وام در چارچوب مقررات و ظوابط بانک مرکزی انجام می پذیرد.

 

ماده 55: تعاونی مجاز به دریافت حق عضویت از اعضاء نمی باشد.

 

ماده 56: تعاونی موظف است آمار و اطلاعات درخواستی بانک مرکزی و وزارت تعاون را اعم از مالی و غیر مالی به مرجع درخواست کننده ارائه نماید.
تبصره: درج صحیح کلیه اطلاعات تعاونی اعم از عمومی و مالی در سامانه های تخصصی و عمومی تعاونیهای اعتبار الزامی است.

 

ماده 57: تعاونی مکلف است حسب درخواست بانک مرکزی، صورت های مالی پایان دوره خود را جهت بررسی و اظهار نظر در اختیار حسابرسان رسمی معتمد بانک مرکزی قرار دهد.

 

ماده 58: بانک مرکزی در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را جهت رسیدگی به حساب ها و نحوه فعالیت تعاونی اعزام می نماید. تعاونی موظف است در صورت مراجعه بازرسان بانک مرکزی، کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت انجام رسیدگی های لازم ارائه نموده و امکان بررسی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی از طرف آن بانک فراهم نماید.

 

ماده 59: توقف فعالیت و یا انحلال اختیاری تعاونی موکول به طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت سپرده های اعضاء و اعلام قبلی و مکتوب به وزارت تعاون و بانک مرکزی و کسب موافقت آنها انجام می شود.

 

ماده 60: در موارد ورشکستگی، تصفیه و انحلال می بایست در چارچوب قوانین و مقررات ذی ربط صورت پذیرد.

تبصره: ترتيبات انحلال و ورشکستگي تعاونی در چارچوب قوانين و مقررات ذي‌ربط به نحوي انجام مي‌شود که پرداخت سپرده‌ها و استرداد کليه اموال و منابع عمومي دولت و بانک‌ها در اولويت قرار گيرد.

 

ماده 61: در صورت انحلال دستگاه متبوع، اجازه نامه فعالیت تعاونی دستگاه مربوطه، از تاریخ انحلال دستگاه کأن لم یکن تلقی گردیده و تعاونی از این تاریخ مجاز به پذیرش عضو جدید، اخذ سپرده از اعضا و اعطای وام به اعضا نمی باشد. همچنین تعاونی موظف است طبق برنامه زمان بندی اعلامی که به تأیید بانک مرکزی می رسد، نسبت به تسویه مطالبات و دیون خود و توقف کامل فعالیت اقدام نماید.

 

ماده 62: در صورت بروز اختلاف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شركتهاي تعاوني با موضوع فعاليت مشابه، موضوع اختلاف براي داوري به صورت کدخدامنشی به اتحاديه مربوطه ارجاع خواهد شد و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذی ربط آن ، اختلافی بروز نماید ، موضوع اختلاف به اتاق تعاون/ انجمن مرکزی نظارت مربوط جهت داوری (به صورت کدخدامنشی) ارجاع می شود. در صورت بروز اختلافات بين تعاوني و ساير تعاوني‌هايي كه موضوع فعاليت آنها مشابه نباشد، اتاق تعاون مرجع داوري (بصورت کدخدامنشی) خواهد بود.

ماده 63: تعاوني صرفاً در قالب وظايف مرتبط با تعاوني‌هاي اعتبار در چارچوب قوانين بخش تعاوني و مفاد دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي تعاوني اعتبار (مصوب شوراي پول و اعتبار) فعاليت مي نمايد و در مواردي که در اين اساسنامه پيش‌بيني و يا عنوان نشده است موظف به رعايت مفاد قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، قوانين بخش تعاوني، آئين‌نامه‌هاي مربوط، دستورالعمل‌ اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي تعاوني اعتبار، بخشنامه‌هاي بانک مرکزي و ساير قوانين موضوعه خواهد بود.

اين اساسنامه در 63 ماده و 36 تبصره در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1398/04/16 به تصويب رسيد.