پنج شنبه, 14 اسفند 1399

  

مشخصات اعضای اولین دوره هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

تأمین اجتماعی استان تهران

ردیف

نام و نام ­خانوادگی

سمت

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

1

محمد  نژادیوسفی

رئیس هیأت مدیره

1330/3/17

دیپلم

2

نیلوفر  کشمیری

نائیب رئیس هیات مدیره

1345/10/2

لیسانس مدیریت بازرگانی

3

علی اشتری ماهینی

عضو هیات مدیره

1349/1/3

لیسانس مدیریت بازرگانی

4

لیلا سرمدیان

عضو هیات مدیره

1349/10/30

 

5

محمد محمودی

منشی هیآت مدیره

1350/9/03

فوق لیسانس علوم اقتصاد

6

علی  اشتری ماهینی

مدیرعامل

1349/1/3

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

  

مشخصات اعضای دومین دوره هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

 تأمین اجتماعی استان تهران

 

ردیف

نام و نام ­خانوادگی

سمت

تاریخ تولد

مدرک تحصیلی

1

محمد  نژادیوسفی

رئیس هیأت مدیره

1330/3/17

دیپلم

2

نیلوفر  کشمیری

نائیب رئیس هیات مدیره

1345/10/2

لیسانس مدیریت بازرگانی

3

محمد محمودی

منشی هیآت مدیره

1350/9/03

فوق لیسانس علوم اقتصاد

4

علی  اشتری ماهینی

مدیرعامل

1349/1/3

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

   مشخصات اعضای سومین دوره هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

 

 تأمین اجتماعی استان تهران

 

ردیف

نام و نام ­خانوادگی

سمت

تاریخ تولد

عنوان و محل خدمت

مدرک تحصیلی

1

محمد  نژادیوسفی

رئیس هیأت مدیره

1330/3/17

بازنشسته(کارشناس درآمد)

دیپلم

2

نیلوفر  کشمیری

نائیب رئیس هیات مدیره

1345/10/2

بازنشسته (مسئول حسابداری)

لیسانس مدیریت بازرگانی

3

فرهاد  نیک­پیمای بارکسرائی

عضو هیات مدیره

1341/1/2

مشاور معاونت فرهنگی و اجتماعی مامور در دفتر تخلفات

لیسانس علوم تربیتی

4

محمد محمودی

عضو هیات مدیره

1350/9/3

رئیس و کارشناس ارشد نظارت و ارزشیابی اداره کل شهرستانهای تهران

فوق لیسانس علوم اقتصادی

5

محمدعلی  مرواریدی

عضو هیات مدیره

1343/2/10

بازنشسته(رئیس شعبه شهرقدس)

فوق لیسانس

6

علی  اشتری ماهینی

مدیرعامل

1349/1/3

مشاور معاونت اداری

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

 

مشخصات اعضای چهارمین دوره هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

تأمین اجتماعی استان های تهران و البرز

 

 

مشخصات اعضای پنجمین دوره هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

تأمین اجتماعی استان های تهران و البرز

 

 

نام و نام خانوادگی  سمت  تاریخ تولد  شغل و محل خدمت مدرک تحصیلی  تصویر 
سعیدخدابنده رئیس هیات مدیره 1358/11/17 رئیس گروه حسابرسی اداری و مالی دفتر مدیر عامل دکترا تخصصی (PHD) مدیریت دولتی 
اصغر حسن پور  نایب رئیس هیات مدیره  1352/04/17 معاون آموزش اداره کل آموزش و پژوهش  فوق لیسانس علوم اقتصادی 
حمیدرضا شیروانی  منشی هیات مدیره  1353/05/01 معاونت انتصابات و انتقالات نیری انسانی اداره کل امور اداری  کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژیک
احمد پایور  عضو اصلی  1334/06/31 بازنشسته  دیپلم
مهدی رضایی یزدلی عضو اصلی 1353/02/16 عضو هیات مدیره شرکت رفاه گستر فوق لیسانس مدیریت دولتی
غلام رضا تیز فهم فرد عضو اصلی 1350/12/24 رئیس گروه برنامه ریزی و بودجه ریزی منطقه ای  فوق لیسانس مدیریت دولتی
محمد تقی طالاری عضو اصلی 1357/04/23 رئیس امور مالی اداره کل درمان تهران فوق لیسانس حسابداری
محمد حسین رضوی نظری  بازرس اصلی  1359/12/09 کارشناس مسئول امور برنامه ریزی ورزشی کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
علی اشتری ماهینی مدیر عامل 1349/01/3 رئیس اداره تربیت بدنی فوق لیسانس مدیریت دولتی